مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین- فرم پاسخ به داوران
فرم پاسخ به داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/18 | 
نشانی مطلب در وبگاه مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین:
http://jmis.hums.ac.ir/find-1.144.48.fa.html
برگشت به اصل مطلب