مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین- اخبار نشریه
اخبار نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/23 | 
در این مجله بابت چاپ مقاله هزینه ای از نویسندگان دریافت نمی شود همچنین بابت داوری مقالات هزینه ای به داوران پرداخت نمی شود.
نشانی مطلب در وبگاه مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین:
http://jmis.hums.ac.ir/find.php?item=1.143.51.fa
برگشت به اصل مطلب