مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین- اخبار نشریه
اخبار نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/23 | 
این مجله از ابتدای سال ۱۳۹۹ به صورت فصلنامه منتشر می شود.
نشانی مطلب در وبگاه مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین:
http://jmis.hums.ac.ir/find.php?item=1.143.49.fa
برگشت به اصل مطلب