دوره 5، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1398 )                   جلد 5 شماره 2 صفحات 50-41 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، قم، ایران
چکیده:   (2516 مشاهده)
هدف: احساس عدالت، تأثیری قوی بر رفتار و نگرش کارکنان دارد. در این مطالعه ارتباط بین عدالت سازمانی و اشتراک دانش کتابداران با نقش میانجی تعهد سازمانی در کتابخانه های دانشگاه آزاد تبریز موردبررسی قرارگرفته است.
روش‌ها: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی- همبستگی می باشد. حجم نمونه 153 نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه آزاد تبریز بر اساس فرمول کوکران با استفاده از نمونه گیری تصادفی بود. ابزار جمع آوری اطلاعات سه پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی مورمن و نیهوف، پرسشنامه تعهد سازمانی ایمبرمن و پرسشنامه اشتراک دانش مالکی بود. . تحلیل داده ها با روش‌های آﻣﺎری ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و به‌منظور ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ از روش آﻣﺎری ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و روش بار عاملی بر مبنای ابعاد متغیرها اﺳﺘﻔﺎده ﺷد. برای آزمون فرضیه‌ها از نرم افزار معادلات ساختاری Smart PLS2 استفاده‌شده است.
نتایج: نتایج نشان داد که ادراک عدالت سازمانی اثر مثبت و معناداری بر اشتراک دانش کتابداران داشته و تعهد سازمانی در این رابطه تاثیرگذار بوده است و آزمون همبستگی نشان داد که عدالت سازمانی و اشتراک دانش با میانجی گری تعهد سازمانی در سطح اطمینان 95% با یکدیگر رابطه معنادار دارند، بنابراین هرگونه تغییر در یکی از متغیرها با تغییری هم جهت در سایر متغیرها همراه خواهد بود
نتیجه‌گیری: با توجه به جایگاه عدالت در سازمان‌ها، ادراک کارمندان از اجرای عدالت در سازمان باعث افزایش میزان تعهد و ارتباطات و در نتیجه اشتراک دانش در سازمان گشته و در نهایت بر کارایی و اثربخشی عملکردی کل سازمان تاثیرگذار می باشد.
واژه‌های کلیدی: عدالت، دانش، تعهد، کتابخانه
متن کامل [PDF 1278 kb]   (1019 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/1/28 | پذیرش: 1399/6/26 | انتشار: 1398/12/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.