مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول و سردبیر
دکتر نسرین داوری دولت آبادی، دکترای مدیریت اطلاعات سلامت،  دانشیار، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
پروفایل ها:  |Scholar | ORCID | Scopus |
 معاون سردبیر 
                                                                        


دکتر مهربان شاهی، دکترای مدیریت اطلاعات سلامت، دانشیار، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
پروفایل ها:  |Scholar | ORCID | Scopus |  

کمک سردبیراندکتر نادر عالیشان، دکترای کتابداری و اطلاع رسانی، استادیار، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
پروفایل ها:  |Scholar | ORCID | Scopus |دکتر محمد حسین حیوی حقیقی، دکترای مدیریت اطلاعات سلامت، استادیار، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
پروفایل ها:  |Scholar | ORCID | Scopus |دکتر علی موصلی، دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
پروفایل ها:  |Scholar | ORCID | Scopus |
   


دکتر زهرا مستانه، دکترای مدیریت اطلاعات سلامت، استادیار، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
پروفایل ها:  |Scholar | ORCID | Scopus |
    دکتر سمیه داودی، دکترای مدیریت اطلاعات سلامت، استادیار، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
پروفایل ها:  |Scholar | ORCID | Scopus |
 دکترحسام الدین کمال زاده تختی، دکترای فناوری اطلاعات، استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
پروفایل ها:  |Scholar | ORCID | Scopus |
دکتر فریدخرمی، دکترای مدیریت اطلاعات سلامت، استادیار، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
پروفایل ها:  |Scholar | ORCID | Scopus |

هیأت تحریریه
 


دکتر احسان محمدی، دکترای علم اطلاعات، استادیار، گروه تحقیقات سایبرسنجی آماری ، دانشگاه نورث وسترن، آمریکا.
پروفایل ها:  |Scholar | ORCID | Scopus |دکتر ایمان تهمتن، دانشجوی دکترای علم اطلاعات، دانشکده علم اطلاعات، کالج علوم ارتباطات و اطلاعات، دانشگاه تنسی، ناکسویل، آمریکا.
پروفایل ها:  |Scholar | ORCID | Scopus |
دکتر یزدان منصوریان،دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه چارلز استورت، نیو ساوت ولز، استرالیا.
پروفایل ها:  |Scholar | ORCID | Scopus |
دکتر فیروزه زارع فراشبندی،دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشیار، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
پروفایل ها:  |Scholar | ORCID | Scopus |
دکتر محسن حاجی زین العابدینی، دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
پروفایل ها:  |Scholar | ORCID | Scopus |

دکتر زهرا امامی،علم اطلاعات و دانش شناسی، استادیار، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران.

پروفایل ها:  |Scholar | ORCID | Scopus |دکتر فرحناز صدوقی، دکترای مدیریت اطلاعات سلامت، استاد، گروه مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
پروفایل ها:  |Scholar | ORCID | Scopus |

دکتر رضا صفدری،دکترای مدیریت اطلاعات سلامت، استاد، گروه مدیریت اطلاعات و انفورماتیک سلامت، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

پروفایل ها:  |Scholar | ORCID | Scopus |


  دکتر نازیلا فرخ اسلاملو، آموزش زبان انگلیسی، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

پروفایل ها:  |Scholar | ORCID | Scopus | CV


دکتر افسون پیروزان، آموزش زبان انگلیسی، گروه آموزش زبان، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

پروفایل ها:  |Scholar | ORCID | Scopus | CV

نشانی مطلب در وبگاه مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین:
http://jmis.hums.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب