مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
1
دکتراحسان محمدی استادیار، علم اطلاعات، گروه تحقیقات سایبرسنجی آماری ، دانشگاه نورث وسترن،  آمریکا  ehsannorthwestern.edu 
2 دکتر یزدان منصوریان دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه چارلز استورت، نیو ساوت ولز، استرالیا y.mansouriangmail.com
3
فرهاد شکرانه مربی، کتابداری پزشکی و علم اطلاعات، گروه اسکیزوفرنی کوکران، موسسه سلامت روان، دانشکده پزشکی و علوم بهداشتی، دانشگاه ناتینگهام، ناتینگهام، انگلیس  
4 دکتر فرحناز صدوقی استاد، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران f-sadoughitums.ac.ir
5
دکتر سید جواد قاضی میر سعید دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران jghazi37gmail.com
6
دکتر رضا صفدری استاد، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه مدارک پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران rsafdaritums.ac.ir
7
دکتر حمید مقدسی دانشیار،  مدیریت اطلاعات سلامت، گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران Moghaddasisbmu.ac.ir
8
دکتر فیروزه زارع فراشبندی دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران F_zaremng.mui.ac.ir
9
دکتر شهرام صدقی دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران sedghi.siums.ac.ir
10
دکتر محسن حاجی زین العابدینی استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران zabedinigmail.com
11
دکتر زهرا امامی استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران zemami64gmail.com
12
دکتر شهرام زارع استاد، آمار حیاتی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران  shzare159gmail.com
13
دکتر مهربان شاهی استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران shahimehrabangmail.com
14
دکتر علی حیرانی استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران ali.heyranihums.ac.ir

15
دکتر پروین لک بالا دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران parvin_lakbalayahoo.com
16
دکتر رضا خواجویی دانشیار، انفورماتیک پزشکی، گروه آمار و مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران  r.khajoueiyahoo.com
17
دکتر حسام الدین کمال زاده استادیار، سیستم های اطلاعاتی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران hesamadinhums.ac.ir
18
دکتر نسرین داوری دولت آبادی دانشیار، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران davarinngmail.com
19
دکتر زهرا مستانه استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران zahramastanehyahoo.com
20
دکتر علی موصلی استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران mouseli136025gmail.com
21
دکتر نادر عالیشان استادیار، دکترای کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران nalishangmail.com
22
دکتر محمدحسین حیوی حقیقی استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران hayavi2005gmail.com
23 دکتر افسانه کریمی استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زهدان، ایران. Afsanehkarimi2014gmail.com
24 دکتر سمیه داودی استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران      
davoodisomayehhums.ac.ir
 
 

نشانی مطلب در وبگاه مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین:
http://jmis.hums.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب