مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین- چک لیست
چک لیست رعایت اصول مندرج در راهنمای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/19 | 
نشانی مطلب در وبگاه مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین:
http://jmis.hums.ac.ir/find.php?item=1.138.43.fa
برگشت به اصل مطلب