راهنمای نگارش مقاله

مجله "اطلاع رسانی پزشکی نوین" نشریه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان است که با هدف ارتقاء علمی دانش پژوهان به عنوان مجرایی رسمی برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران از راه انتشار تازه ترین یافته ها در قالب دو فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می‌شود. در این دو فصلنامه، مقالات در قالب های زیر پذیرفته می‌شود:

•     مقالات اصیل پژوهشی )  :Original Research Article(
•     مقالات مروری ) : Review Article(
•     گزارش کوتاه ) :Short Communication(
•     مقالات نقد و بررسی : (Commentary Article(
•     گزارش موردی ) :Case Report(


نحوه نگارش مقاله

۱. ساختار مقالات
در تنظیم و نگارش قسمت‌های مختلف مقالات ارسالی، بر حسب نوع آن باید نکات زیر رعایت گردد:
۱-۱-مقاله های اصیل پژوهشی
گزارش مختصر و کامل علمی برگرفته ازیک کارپژوهشی است. این نوع مقاله ها شامل عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، متن مقاله، جدول ها، نمودارها، و منابع بوده و حداکثر تا ۴۵۰۰ واژه می باشد. چنانچه مطالعه به صورت کیفی انجام شود، می تواند حداکثر تا ۵۰۰۰ واژه باشد.
چکیده مقاله به صورت ساختاریافته (دارای مقدمه، روش‌ها، یافته ها ، بحث و نتیجه‌گیری، کلید واژه ها) و کمتر از ۲۵۰ کلمه باشد.
۱-۲- مقاله های مروری
ساختار این نوع مقاله ها شامل عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، متن مقاله، جدول ها، نمودارها و منابع بوده و حداکثر تا ۵۰۰۰ کلمه می باشد. چکیده ساختاریافته با حداکثر ۳۰۰ کلمه و ساختار نیافته حداکثر ۲۵۰ کلمه مورد نیاز است. در این نوع مطالعات حداقل ۳ رفرنس باید متعلق به نویسندگان باشد.
۱-۳- مقاله کوتاه
مشابه مقاله های پژوهشی با یافته های پژوهشی اندک است. این نوع مقالات شامل عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، متن مقاله، جدول ها، نمودارها، و منابع بوده و حداکثر تا  ۲۵۰۰ کلمه می باشد. چکیده این مقالات ساختار یافته و حداکثر در ۱۵۰کلمه می باشد.
۱-۴- گزارش مورد:
یافته های این پژوهش در این نوع مقاله ها، محدود به یک موضوع یا مورد خاص است. این نوع مقالات شامل عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، متن مقاله، جدول ها، نمودارها، و منابع بوده و حداکثر تا  ۳۰۰۰ کلمه می باشد. چکیده این مقالات ساختار یافته و حداکثر در ۱۲۵ کلمه می باشد.
۱-۵- نامه به سردبیر:
نامه به سردبیر با موضوعات نقدی بر مقالات قبلی، اخبار و تجربه های نو و ارزنده تهیه گردند. نقد یک مقاله حداکثر دو ماه پس از چاپ پذیرفته می‌شود. حداکثر حجم نامه به سردبیر ۱۰۰۰کلمه است. نامه به سردبیر به ترتیب ارائه در متن از بخشهای صفحه عنوان، متن نامه به سردبیر (ممکن است در چند بخش ارائه شود)، نتیجه‌گیری (اختیاری)، ملاحظات اخلاقی، سپاسگزاری  و منابع تشکیل می‌شود.


۲. اجزاء مقاله
۲-۱ صفحه عنوان مقاله:
•     عنوان مقاله: عنوان باید کوتاه و روشن باشد. می توان کلماتی مانند مطالعه، بررسی و زمان را از آن حذف نمود. لازم است عنوان مقاله به صورت عبارت نوشته شود نه جمله. همچنین از بکار بردن مخفف و اختصار در عنوان خودداری شود.
•     عنوان کوتاه: عنوان مختصر شده ای است که برای استفاده در سرصفحه های مقاله چاپ میشود ( حداکثر ۲۰ حرف داشته باشد).
•     نوع مقاله: باید نوع مقاله از جمله اصیل، کوتاه، مروری( نقلی، نظام مند)، مطالعه موردی، مشخص شده باشد.
مشخصات نویسندگان: در مورد همه مولفان، در چکیده های فارسی و انگلیسی، نام و نام خانوادگی کامل بدون هر نوع عنوان اعم از خانم، مهندس، دکتر و ... شماره گذاری و ذکر شود.
مشخصات علمی و وابستگی سازمانی همه مولفان با همان ترتیب درج اسامی، به صورت زیر نوشته شود:رتبه علمی، نام رشته تحصیلی، نام گروه (اختیاری)، نام مرکز تحقیقات یا دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور.
در چکیده انگلیسی، بهتر است رتبه علمی نویسنده با اختصارات  MD، PHD، BS، MSc درج شود.
مثال:
استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات .....، گروه .......، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
Assistant Professor, Health Information Management, Research Center, Department of ……, Hormozgan University of medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
۲-۲ چکیده مقاله:
•     چکیده فارسی: مقدمه، روش ها، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، کلید واژه ها
•     چکیده انگلیسی: Introduction, Methods, Results, Conclusion, Key words
نکته: برای انتخاب واژه های کلیدی که در اخر چکیده فارسی نوشته میشود از اصطلاحنامه تخصصی مرتبط با آن حوزه برای واژه های فارسی استفاده شود. برای انتخاب واژه های کلیدی که در اخر چکیده انگلیسی نوشته میشود از MeSH برای واژه های انگلیسی استفاده میشود. لازم به ذکر است اسامی خاص و اصطلاحات فنی نیاز به کنترل واژگان ندارند و می توان عین واژه را به کار برد. واژه های کلیدی بین ۳ الی ۵ واژه باشد.
۲-۳  مقدمه
•     بیان مساله
•     ضرورت انجام مطالعه
•     پژوهش های مرتبط گذشته
•     توجیه انجام مطالعه حاضر
•     هدف یا اهداف پژوهش
توصیه می شود تعداد کلمات مقدمه از ۱۲۰۰ لغت بیشتر نباشد.
۲-۴  روش ها
   روش اجرا: نوع مطالعه، مشخصات سیستم به طور کامل، محیط پژوهش، جامعه و نمونه مورد مطالعه، روش نمونه گیری وتخصیص نمونه ها
روش وابزار گردآوری داده ها: ابزار گردآوری، نحوه تدوین و طراحی ابزار، روایی و پایایی ابزار
روش تجزیه و تحلیل داده ها: روش های آماری و نرم افزار مورد استفاده، آزمونهای آماری مورد استفاده و کاربرد آنها
۲-۵  یافته ها
یافته های حاصل از تحقیق باید در قالب متن، جدول، نمودار، تصویر و نقشه به طور کامل و بدون بحث، بیان گردد.
مطالب مطرح شده در متن، جداول و نمودارها، تصاویر و نقشه ها نباید تکراری باشد.
جداول و نمودارها، باید از نظر آماری به صورت کاملاً گویا و صحیح ارائه گردد.
      جداول، نمودارها، تصاویر و نقشه ها باید دارای شماره و عنوان واضح، گویا و کوتاه و دارای ارجاع مناسب در متن باشند. عنوان جداول در بالای آنها و عناوین نمودارها، تصاویر و نقشه ها در زیر آنها نوشته شود.
۲-۶  بحث و نتیجه گیری:
•     ذکر یافته های اصلی پژوهش
•     توصیف یافته های پژوهش و مقایسه آنها با تحقیقات انجام شده قبلی
•     دلایل احتمالی تایید یا رد یافته های دیگران
•     نقاط قوت و ضعف مطالعه
•     پیشنهادات و محدودیت ها
•     توصیف یافته های غیر منتظره
•     کاربرد یافته ها
•     نتیجه گیری نهایی
۲-۷  تشکر و قدردانی:
      در این قسمت نویسنده یا گروه نویسندگان می توانند از افراد یا مؤسساتی که به نحوی در انجام مطالعه، یا تدوین مقاله همکاری و یا حمایت مالی نموده اند تقدیر به عمل آورند.
حمایت مالی: درصورت حمایت مالی توسط یک سازمان خاص در انتهای صفحه عنوان ذکر شود. در صورت عدم استفاده از حمایت مالی نیز به روشنی ذکر گردد.
۲-۸  تعارض منافع:
نویسندگان باید همه وابستگی هایی که ممکن است بعنوان احتمال ایجاد تعارض منافع ( (Conflict of Interest در نظر گرفته شود را آشکار سازند.
۲-۹  منابع و مآخذ:
برای مقالات پژوهشی حداکثر ۳۰ رفرنس معرفی شود.
استنادها ترجیحاً مربوط به ۱۰ سال اخیر باشد.
تمامی منابع باید به انگلیسی نوشته شوند.
لازم است مشخصات منابع فارسی به انگلیسی ترجمه شده و در انتها عبارت [In Persian] آورده شود.
منابع مطابق با دستورالعمل Vancouver نگاشته شوند.
توصیه می شود در تنظیم و سازماندهی منابع از نرم افزار End Note یا سایر نرم افزارهای مدیریت استفاده شود.
یادآوری: در مطالعات مروری، حداقل ۳ رفرنس باید متعلق به نویسندگان باشد.
منابع به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری و مشخصات آنها طبق مثال‌های ارائه شده از شماره یک داخل کروشه شماره گذاری شوند.
مقاله فارسی: نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، عنوان کامل مقاله، نام کوتاه شده مجله، سال انتشار، شماره مجله، شماره صفحه [In Persian]
مقاله انگلیســی: نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، عنوان کامل مقاله، نام کوتاه شده مجله، سال انتشار، شماره مجله، شماره صفحه : (در صورتیکه تعداد نویسندگان از ۶ نفر بیشتر باشد، پس از نام نفر ششم از عبارت et al . استفاده شود.
Seeff LB, Buskell-Bales Z, Wrught EC, Durako SJ, Alter HJ, Iber FL, et al, editors. Long term mortality after transfusion associated non A, non B hepatitis. The National Heart, Lung and Blood Institute study group. N Engl J Med. ۱۹۹۲; ۲۷: ۱۹۰۶-۱۱.
کتاب: نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، عنوان کتاب، شماره چاپ، شهر محل چاپ، ناشر، سال انتشار، شماره صفحه:
Kates M. Techniques of Lipidology. ۲nd Ed. New York: Elsevier; ۱۹۹۲. p. ۱۷۲-۵.
فصلی از کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده فصل، عنوان فصل، نام خانوادگی و نام نویسندگان کتاب، عنوان کتاب، شمـــــاره چـــاپ، محل چاپ، ناشر، ســــال انتشار، شماره صفحه :
Phillips SJ,Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management . ۲th Ed. New York : Raven Press ; ۱۹۹۵ .p.۴۶۵-۷۸.
مشخصات مقاله ارائه شده در کنفرانس:
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and Security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, Editors. MEDINFO ۹۲. Proceedings of the ۷th world congress on Medical Informatics; ۱۹۹۲ Sep ۶-۱۰۰; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; ۱۹۹۲. p. ۱۵۶۱--۵
پایان نامه: نام خانوادگی نویسنده پایان نامه-حرف اول نام نویسنده.عنوان کامل پایان نامه. نام دانشگاه : سال : صفحه.
Kaplan SI. Post-hospital home health care: the elderly access and utilization. [Dissertation]. St.Louis (Mo): Washington University; ۱۹۹۴.

 


۳. نکات مربوط به متن مقاله:
باید از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل دقیق و رسایی در زبان فارسی دارند، خودداری شود و فقط در مواقع ضروری، معادل لاتین در پرانتز جلوی لغت نوشته شود.
اسامی، اصطلاحات و نام افراد خارجی در متن مقاله به زبان انگلیسی آورده شود (از آوردن پانویس خودداری شود).
تمام درصدها در متن به حرف نوشته شود. مثلاً ۲۹ درصد درست است و به صورت ۲۹% نوشته نشود.
در متن فارسی اعداد اعشار به شکل فارسی همراه با ممیز مثلاً ارائه گردد.
نکات مربوط به تنظیم و ترسیم جدول ها، نمودارها و تصاویر:
•     جداول و اشکال یافته‌ها را به اختصار بیان کند.
•     جداول و اشکال به ترتیب شماره‌گذاری و در متن مقاله داخل پرانتز ارجاع داده شوند.
•     جداول یک عنوان داشته باشد (بالای جدول) که موضوع جدول را توضیح دهد.
•     نمودارها یا اشکال، دارای یک عنوان (زیر نمودار یا شکل) باشند که موضوع آنها را توضیح دهد.
•     حتی‌الامکان خانه‌های جدول خالی نباشد و در صورت خالی بودن در مورد آن توضیح کافی داده شود.
•     جداول و اشکال می‌توانند در صفحات جداگانه چاپ شوند به شرطی که ترتیب ارجاع مشخص باشد.
•     هر گونه کلمه نامصطلح یا اختصار باید با استفاه از زیرنویس در زیر جداول، نمودارها، تصاویر و نقشه ها توضیح داده شود.
•     به طور کلی بسیاری از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که تعداد تصاویر، نمودارها و جداول یک مقاله محدود بوده و بیش از یک عدد به ازاء هر ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ کلمه (معادل سه تا چهار صفحه A۴) نباشند. اگرچه بقیه نمودارها و جداول می‌تواند به صورت ضمیمه مقاله ارایه گردد.
•     از تکرار نتایج هم به شکل جدول هم به شکل نمودار خودداری شود.
•     از ارایه جداول، منحنی‌ها و تصاویر اضافی خودداری شود. برای مثال جدولی که صرفاً دارای یک ردیف است و یا نموداری که نشان‌دهنده ۲ نسبت آماری می‌باشد، اضافی محسوب می‌شوند چون موارد فوق را می‌توان در متن طی یک الی دو سطر ارایه نمود.
•     در صورت استفاده از تصاویر دیجیتالی، از تصاویر با کیفیت بالا استفاده شود.
     
•کلیه جداول، تصاویر و نمودارها در پایان مقاله به صورت انگلیسی و فارسی آورده شود.
•     لازم است تصاویر به حدی واضح باشند که یافته‌های اشاره شده در عنوان و یا متن مقاله قابل مشاهده باشند و در مواردی که مناسب است تصویر رنگی باشد.


۴. نحوه ارسال مقاله:
نویسندگان محترم می‌توانند با ثبت ‌نام در سایت مجله) http://jmis.hums.ac.ir( مقاله خود را بصورت online ارسال نمایند.
شایان ذکر است ارسال فایل های زیر الزامی است:
الف) با نام ومشخصات نویسندگان
ب ) بدون نام ومشخصات نویسندگان
ج. فرم تعهدنامه مقاله 
یادآوری: فرم تعهدنامه مقاله باید حاوی امضاء همه نویسندگان باشد. در صورت عدم ذکر یکی از نویسندگان به عنوان نویسنده مسئول، فرستنده مقاله، آماده پاسخگویی موارد پیش‌آمده در مورد حق مؤلفان دیگر و پاسخگویی به مکاتبات خواهد بود.

 


   ۵-  قالب فایل مقاله:
      مقاله ها باید طبق راهنمای نویسندگان در نرم افزارWord  بدون هیچ گونه صفحه آرایی به صورت تک ستونی تایپ شده باشند.
        نوع و شماره قلم:
•     متن مقاله پژوهشی با  قلم فارسی B lotus شماره ۱۱ نگارش شود.
 •     چکیده فارسی با قلم فارسی B nazanin شماره ۱۰ نگارش شود.
•      چکیده انگلیسی با قلم انگلیسی Times new roman به شماره ۱۲ نگارش شود.
 •     فاصله بین خطوط ۱/۵ در نظر گرفته شود.

 


۶. تعهدات نویسنده:
 •     مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله، ترتیب اسامی صاحبان اثر، پاسخگویی به مراجع تأمین کننده منابع مالی پژوهش در صورت عدم ذکر نام ایشان در بخش پایانی و پاسخگویی به هر گونه ادعای حقوقی در مورد حق مؤلف یا محتوا به عهده نویسنده (گان) است.
•      در صورت عدم رعایت معیارهای اخلاقی و حفظ حقوق شرکت کنندگان در تحقیق، این مجله از چاپ مقاله معذور خواهد بود.
 •     نویسندگان مقاله در مقابل کسانی که از آنها در بخش تشکر و قدردانی با ذکر نام تشکر می کنند، مسؤولیت پاسخگویی دارند.
•      مقاله نباید هنگام ارسال به مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین تا زمان اعلام نظر نهایی، در مجله دیگری چاپ شده یا تحت بررسی باشد.
•      در صورتیکه مقاله قبلاً به زبان انگلیسی چاپ شده و ترجمه آن به این مجله ارسال می گردد، حتماً با ذکر آدرس محل چاپ نسخه انگلیسی مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین مطلع گردد.
•      چاپ مقالات چاپ شده در این مجله در مجلات انگلیسی زبان با اخذ مجوز از هر دوی مجلات اطلاع رسانی پزشکی نوین و مجله مقصد بلامانع است.

 


۷. چگونگی داوری مقالات:
•     مقالات توسط شورای سردبیری مورد بررسی، نقد و ارزیابی قرار خواهد گرفت. این شورا در تغییر و اصلاح مقالات آزاد هستند و در هر مرحله از روند چاپ مقاله احتمال رد مقاله با نظر شورای سردبیری وجود دارد.
•     مقاله‌های دریافتی توسط حداقل دو داور که هویتشان مکتوم است و با توجه به چک لیست ارزیابی مقالات، داوری خواهد گردید.
•     مجله سعی می کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن، نتیجه کارشناسی مقاله را به اطلاع نویسندگان مقاله برساند.
•     نویسنده موظف است حداکثر تا دو هفته پس از دریافت نظرات داوران، مقاله اصلاح شده خود را به دفتر مجله ارسال نماید.
 •     نویسنده موظف است تغییرات را در مقاله اصلاح شده هایلایت کند.
 •     پس از انجام اصلاحات پیشنهاد شده، مقاله مجدداً مورد بررسی کارشناسان قرار می گیرد.
•     به محض تأیید نهایی مقاله، نامه پذیرش چاپ مقاله در مجله برای نویسندگان ارسال می گردد.

 کد امنیتی را در کادر بنویسید    
کلیدواژه ها: مجله اطلاع رسانی نوین پزشکی |

دفعات مشاهده: 4973 بار   |   دفعات چاپ: 490 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 7 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Journal of Modern Medical Information Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb