دوره 3، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1396 )                   جلد 3 شماره 2 صفحات 20-28 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی اهواز
چکیده:   (817 مشاهده)
مقدمه: سوختگی در تمام جوامع یک چالش عمده بهداشتی است و با توجه به اینکه داده کاوی علم جدیدی است این مطالعه با هدف تعیین الگویی با استفاده از تکنیک های داده کاوی که رابطه ای معنادار بین وضعیت اقتصادی و اجتماعی افرادی که دچار سوختگی می شوند با نتیجه درمان آنها را مشخص می کند انجام گرفت.
روش ها: : پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی و بصورت گذشته نگر است. جمعیت مورد مطالعه شامل تمامی بیماران سوختگی بزرگسال بستری شده در بیمارستان آیت الله طالقانی اهواز از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1390، شامل 553 بیمار می­باشد. داده های مربوط به 546 بیمار مورد بررسی قرار گرفت. داده ها از طریق چک لیست و پرسشنامه جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار تحلیلی 14.2 IBM SPSS Modeler و از طریق الگوریتم های C5.0 و CHAID و C&Rمورد تحلیل قرار گرفتند. جهت ارزیابی مدل­ها از ماتریس سردرگمی استفاده شد.
یافته ها: مدل پیش بینی برای پیامد سوختگی بیماران سوختگی که توسط الگوریتم های منتخب بدست آمد شامل عامل سوختگی، شغل، کپسول در خانه، منطقه سکونت، میزان درآمد، قصد، جنس و تحصیلات می باشند. در مقایسه صحت الگوریتم ها، بیشترین صحت مربوط به الگوریتم C&R (0/87)، بیشترین ویژگی مربوط به الگوریتم CHAID (0/98) و بیشترین حساسیت مربوط به الگوریتم C&R (0/50) بدست آمد. با توجه به برتری مدل  C&Rدرمقایسه صحت و حساسیت مدل ها، این مدل به عنوان مدل برتر شناخته شد.
نتیجه گیری: با توجه به میانگین صحت مدل های پیشنهادی، این مدل ها معتبر هستند. نتایج این مطالعه می تواند برای پیش بینی تاثیر عوامل اجتماعی-اقتصادی بر روی پیامد سوختگی مفید باشد.
     
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱/۵ | انتشار: ۱۳۹۷/۱/۵